Voorwaarden

Artikel 1 — Definities

 • De ondernemer: natuurlijke of rechtspersoon die als lid van NL Actief een Overeenkomst sluit betreffende fitnessactiviteiten.
 • De Consument: natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die een Overeenkomst aangaat met betrekking tot fitnessactiviteiten.
 • Fitness: een op lichamelijke en/of geestelijke activiteit gerichte dienst.
 • De Overeenkomst: Overeenkomst tussen de Ondernemer en de Consument ter zake van Fitness.
 • Schriftelijk: onder schriftelijk wordt verstaan zowel fysiek (papier) als digitaal.

Artikel 2 — Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en uitvoering van alle overeenkomsten betreffende Fitness, die tussen de Ondernemer en de Consument worden gesloten.

Artikel 3 — Het aanbod

 1. Het aanbod van de Ondernemer wordt schriftelijk of elektronisch uitgebracht en is van kracht gedurende een door de Ondernemer aangegeven termijn. Indien geen termijn voor de aanvaarding is gesteld, blijft het aanbod gedurende twee weken na dagtekening van kracht.
 2. Het aanbod omvat ten minste:
  • de vermelding van de mogelijkheid om de fitnessruimte(s) en faciliteiten te bezichtigen;
  • de bedenktijd, zoals bedoeld in artikel 5;
  • de faciliteiten en begeleiding waarvan gebruik gemaakt kan worden;
  • de dagen en tijden waarop er gebruik gemaakt kan worden van de faciliteiten;
  • de kosten voor het abonnement en de gevolgen voor de kosten bij een eerdere opzegging op grond van artikel 6. Uit het aanbod blijkt duidelijk of het gaat om periodieke kosten of eenmalige kosten;
  • op welk moment de kosten door de Ondernemer op grond van artikel 7 jaarlijks verhoogd kunnen worden;
  • de wijze van betaling en de betalingstermijn;
  • de periode van de Overeenkomst en de daarbij behorende opzegtermijn of, in geval van een strippenkaart, de geldigheidsduur en;
  • het (huishoudelijk) reglement.

3. De omschrijving van het aanbod moet toereikend zijn om een goede        beoordeling van het aanbod de consument mogelijk te maken.            4. Bij het aanbod worden de algemene voorwaarden schriftelijk of                electronisch ter hand gesteld, op zo'n manier dat de Consument                daarvan kennis heeft kunnen nemen en heeft kunnen bewaren.       

Artikel 4 — De Overeenkomst

De Overeenkomst komt tot stand door de aanvaarding van het aanbod door de Consument. De overeenkomst is strikt persoonlijk. 

Artikel 5 — Bedenktijd

Gedurende een bedenktijd van twee weken na ondertekening van de Overeenkomst, heeft de Consument de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos te herroepen. Voornoemd herroepingsrecht eindigt op het moment dat de Consument eerder gebruik maakt van de fitnessfaciliteiten. Voor Overeenkomsten die geheel op afstand zijn gesloten (zoals via de website van First Class Sports) gelden dezelfde voorwaarden als hier boven. 

Artikel 6 — Duur en beëindiging

 1. De Ondernemer biedt de Consument ten minste de keuze uit:
  • een Overeenkomst van 3 maanden of minder en;
  • een Overeenkomst van langere duur 
  • Als de Consument een overeenkomst voor 12 maanden of korter wil opzeggen, dan moet hij dit - tenzij anders is overeengekomen - doen tegen het einde van de abonnementsduur, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand, een en ander conform lid 4 van dit artikel. Als de Consument niet tijdig opzegt, dan loopt de Overeenkomst na de overeengekomen periode voor onbepaalde tijd door. De Consument kan een overeenkomst voor onbepaalde tijd te allen tijde opzeggen, met inachtneming van 1 maand, een en ander conform lid 4 van dit artikel. 

 2. Als de Overeenkomst wordt gesloten voor een langere duur dan  12 maanden, dan heeft de Consument na 12 maanden de mogelijkheid de Overeenkomst op te zeggen met inachtneming van de opzegtermijn van 1 maand, een en ander conform lid 4 van dit artikel.
 3. Tussentijdse opzegging door de Consument is mogelijk indien:           
  • de Consument een ander woonadres krijgt en het - als gevolg van de toegenomen reistijd van meer dan 10km - voor de Consument niet meer mogelijk is om onder redelijke voorwaarden gebruik te maken van de fitnessactiviteiten. Als een andere vestiging van de betreffende onderneming met gelijkwaardige voorziening en serviceniveau op redelijke reistijd van de nieuwe woonplaats is gelegen, dan is van deze situatie geen sprake.
  • het voor de Consument als gevolg van een aantoonbare blessure of ziekte onmogelijk is geworden om gedurende de rest van de abonnementsperiode gebruik te maken van de fitnessactiviteiten.
  • Deze opzegging dient te geschieden met inachtneming van de opzegtermijn van 1 maand tegen het einde van de maand, een en ander conform lid 4 van dit artikel. In geval van een opzegging op grond van een aantoonbare blessureen/of ziekte, vangt de opzegtermjn aan op het moment van opzegging onder gelijktijdige overlegging van de bescheiden (verklaring arts of andere erkende specialist) waaruit ten minste blijkt dat Consument door een blessure en/of ziekte niet in staat is te sporten.
 4. De Consument dient schriftelijk of, indien de Overeenkomst digitaal is aangegaan, schriftelijk of digitaal te worden opgezegd. (Zie aanvullende voorwaarden First Class Sports)
 5. Bij een opzegging als bedoeld in lid 2 en lid 3 is de Ondernemer gerechtigd om de bijdrage over de verstreken abonnementsperiode te herberekenen op basis van de daadwerkelijk afgenomen periode en de daarbij behorende aantoonbare (hogere) abonnementsbijdrage en/of inschrijfgeld.
 6. Naast de opzegmogelijkheid als bedoeld in lid 3 bestaat er voor de Consument een bevriezingsmogelijkheid. Als de Consument gedurende een periode van langer dan één maand geen gebruik kan maken van de fitnessactiviteiten als gevolg van een aantoonbare blessure of ziekte, dan wordt de contractsperiode aansluitend verlengd met deze periode zonder dat er over deze periode extra abonnementskosten in rekening worden gebracht. Dit laat onverlet dat de Ondernemer gerechtigd is hiervoor redelijke administratiekosten in rekening te brengen bij Consument. 
 7. De Ondernemer mag de Overeenkomst tussentijdse en met onmiddellijke ingang opzeggen indien:
  1. de Consument een of meerdere bepalingen van deze voorwaarden of van het toepasselijke (huishoudelijke) reglement schendt, tenzij de schending een tussentijdse beëindiging niet rechtvaardigt of; 
  2. de Consument zich onrechtmatig heeft gedragen jegens de Ondernemer of jegens de Ondernemer of jegens een contractant van de Ondernemer.                                                                                                                                                                                                 De Ondernemer betaald het resterende abonnementsgeld in deze gevallen niet terug. Dit staat los van de eventuele verplichting van Consument tot vergoeding van de aan hem verwijtbare schade.
 8. Indien de Ondernemer zijn onderneming beëindigt, dan is tussentijdse opzegging door de Ondernemer mogelijk met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. Het resterende abonnementsgeld wordt in dat geval terugbetaald.

  Artikel 7 — Prijs en prijswijzigingen

  1. Het abonnementsgeld wordt voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst overeengekomen.
  2. De Ondernemer maakt eventuele prijsverhogingen 2 weken voorafgaand genoegzaam bekend.
  3. In het geval van een prijsverhoging, heeft de Consument het recht om de Overeenkomst binnen 2 weken na de bekendmaking van die verhoging door de Ondernemer te ontbinden. Het vooruitbetaalde abonnementsgeld dat ziet op de periode na de ontbinding, wordt dan door de Ondernemer terugbetaald. Het door Consument verschuldigde abonnementsgeld wordt dan wel her berekend naar de feitelijke abonnements periode.
  4. De mogelijkheid tot ontbinding uit lid 3 is niet van toepassing op prijsaanpassingen, op basis van het CBS-prijsindexcijfer voor gezinsconsumpties of op prijsaanpassingen die direct voortvloeien uit de wet, zoals BTW verhoging , tenzij een dergelijke prijsverhoging door de Ondernemer bekend wordt gemaakt binnen 2 maanden na totstandkoming Overeenkomst. In dat laatste heeft de Consument tot 2 maanden na de totstandkoming Overeenkomst het recht tot ontbinding. Het vooruit betaalde abonnenmentsgeld dat ziet tot de periode na de ontbinding, wordt dan door de Ondernemer terugbetaald. Het door de Consument verschuldigde abonnementsgeld wordt dan wel her berekend naar de feitelijke abonnementsperiode. 

  First Class Sports

  Artikel 8 — Verplichtingen van de Ondernemer

  1. De Ondernemer staat ervoor in dat de faciliteiten en geleverde diensten beantwoorden aan de Overeenkomst.
  2. De Ondernemer onderwerpt de voorzieningen aan het vereiste onderhoud.
  3. De Ondernemer staat er voor in dat de instructeurs of begeleiders over voldoende kennis beschikken die redelijkerwijs mag worden verwacht.
  4. De Ondernemer zorgt ervoor dat er voldoende EHBO-middelen aanwezig zijn.
  5. De Ondernemer zal zich houden aan het kwaliteitsprotocol van NL Actief.

  Artikel 9 — Verplichtingen van de Consument

  1. De Consument houdt zich aan de door de Ondernemer gegeven instructies en het (huishoudelijk) reglement.
  2. De Consument dient een medische contra-indicatie voor Fitness te melden aan de Ondernemer.
  3. De Consument dient de aanwijzingen van de Ondernemer c.q. de door hem aangestelde medewerkers op te volgen. Het is de Consument niet toegestaan gebruik te maken van apparaten of faciliteiten, waarmee de Consument niet bekend is. Indien de Consument niet bekend is met een of meerdere apparaten of faciliteiten, dan dient hij dit aan de Ondernemer kenbaar te maken, zodat de Ondernemer uitleg kan geven.
  4. Het is de Consument niet toegestaan gebruik te maken van de apparaten en faciliteiten, indien hij onder invloed is van drank, drugs, medicijnen of als doping aangeduide middelen.
  5. Het is de Consument niet toegestaan te roken in de door de Ondernemer beschikbaar gestelde (fitness) ruimtes.
  6. De Consument dient wijzigingen in het postadres, e-mailadres, bankrekeningnummer en telefoonnummer tijdig schriftelijk of elektronisch aan de Ondernemer mede te delen.

  Artikel 10 — Tussentijdse wijzigingen

  1. De Ondernemer kan tussentijdse wijzigingen aanbrengen in de aangeboden faciliteiten, lesroosters, programma’s en openingstijden. De Ondernemer zal de voorgenomen wijzigingen minimaal 1 week van te voren op genoegzame wijze aankondigen.
  2. Bij wijzigingen, zoals bedoeld in lid 1, ten nadele van de Consument heeft de Consument gedurende 2 weken na de aankondiging het recht om het abonnement met een opzegtermijn van 1 maand te beëindigen, tenzij de wijziging een beëindiging niet rechtvaardigt. 

  Artikel 11 — Bewijs van deelname

  1. Na betaling van het verschuldigde bedrag en op vertoon van geldige legitimatie, ontvangt de Consument een bewijs van deelname. Het bewijs van deelname wordt desgevraagd bij binnenkomst gebruikt voor registratie van het bezoek.
  2. Indien het bewijs van deelname verloren is gegaan of is beschadigd, dan kan een nieuw bewijs worden aangevraagd. Een Ondernemer is gerechtigd hiervoor in redelijkheid gemaakte kosten á €7,50 tot €15,00 in rekening te brengen.

  Artikel 12 — Betaling

  1. De verschuldigde abonnementsgelden worden in rekening gebracht en voldaan op de wijze zoals is overeengekomen.
  2. Bij niet tijdige betaling is de Consument van rechtswege in verzuim. Hij wordt daar door de Ondernemer schriftelijk op gewezen en heeft dan alsnog de mogelijkheid het nog verschuldigde bedrag binnen 2 weken te voldoen.
  3. Na het verstrijken van de nieuwe betalingsdatum is de Ondernemer gerechtigd om wettelijke rente en (buitengerechtelijke) kosten op grond van artikel 6:96 lid 2 onder c en lid 5 BW, met een minimum van €15,00 in rekening te brengen. Voorts is de Ondernemer bevoegd om de Consument de toegang tot de fitnessfaciliteiten te weigeren.

  Artikel 13 — Aansprakelijkheid

  1. De Ondernemer is tegenover de Consument aansprakelijk voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en voor schade die voor rekening en risico van de Ondernemer komt. De Ondernemer is niet aansprakelijk voor schade aan of vermissing van eigendommen binnen/rondom de fitnessclub, voor zover de Ondernemer maatregelen heeft genomen ter voorkoming van schade aan of vermissing van eigendommen.
  2. De Ondernemer zal zich afdoende verzekeren tegen zijn ondernemingsrisico’s. De dekking van deze verzekering bedraagt minimaal €1.000.000 per geval. De aansprakelijkheid van de Ondernemer is beperkt tot het verzekerd bedrag, vermeerderd met het eigen risico.
  3. De Consument is tegenover de Ondernemer aansprakelijk voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en voor schade die voor rekening en risico van de Consument komt.

  Artikel 14 — Klachten

  1. De Ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt zijn klachten overeenkomstig deze procedure.
  2. De Consument dient klachten over de uitvoering van de Overeenkomst zo snel mogelijk - doch uiterlijk binnen twee maanden nadat de Consument de gebreken heeft geconstateerd - bij de Ondernemer in, tenzij dat redelijkerwijs niet van hem verwacht kan worden. Deze klachten dienen volledig, duidelijk omschreven en voorzien van eventuele bewijsmiddelen te zijn.
  3. Het niet tijdig indienen van een klacht kan tot gevolg hebben dat de Consument zijn rechten ter zake verliest.
  4. De Ondernemer beantwoordt de door de Consument bij hem ingediende klachten zo snel mogelijk – doch uiterlijk binnen vier weken - gerekend vanaf de datum van ontvangst. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, antwoordt de Ondernemer per omgaande met een bericht van ontvangst en een indicatie van de termijn waarbinnen men een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
  5. Als de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de daarvoor bevoegde rechter te 's-Gravenhage.  

  Artikel 15 — Toepasselijk recht

  Op alle Overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard is Nederlands recht van toepassing tenzij op basis van dwingend recht anders wordt bepaald.

  Aanvullende voorwaarden 

  Drankabonnement

  De deelnemer kan gebruik maken van de drankbar waarvoor u een aanvullende Addon afsluit, welke gekoppeld wordt aan het lopende fitnessabonnement. Dit kan ingaan op ieder gewenst moment en eindigt automatisch op de datum waarop het fitnessabonnement wordt stopgezet. U kunt hiermee onbeperkt gebruik maken van de drankbar d.m.v. een bidon met inhoud van minimaal 0,5 ltr. Tussen elke tap wordt een tijdsinterval van 30 min. gehanteerd. Het gebruik van de drankbar d.m.v. uw ledenchip is strikt persoonlijk, bij misbruik hiervan wordt het dranken addon direct beëindigd met een boete van minimaal € 15,00.

  Correspondentie - opzeggingen

  Schriftelijke correspondentie uitsluitend aan: First Class Sports, Handelskade 39, 2288BA Rijswijk. In de correspondentie is duidelijk vermeld: NAW-gegevens, Pas/lid-nummer, geboortedatum, emailadres, en handtekening. First Class Sports is niet aansprakelijk voor het niet (tijdig) ontvangen van opzeggingen. Om ontvangst te waarborgen adviseert First Class Sports dit middels een aangetekend schrijven te doen. Digitale correspondentie uitsluitend via: info@firstclasssports.nl.

  Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

  Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Deze nieuwe wet brengt een aantal belangrijke wijzigingen met zich mee op het gebied van de verwerking van persoonsgegevens. First Class Sports hecht grote waarde aan zorgvuldige omgang met persoonsgegevens. Privacybeleid